Realių galimybių metodas projektų valdyme,


Vadyba Įmonių projektų komandų valdymas Pasitinkant XXI amžių, valdymo mokslo teorijoje išryškėjo tendencijos gerą žmogiškųjų išteklių valdymą laikyti viena pagrindinių prielaidų siekiant organizacijas paversti efektyviomis.

Įmonių projektų komandų valdymas | automila.lt

Nors kitų valdymo sričių svarba taip pat neneigiama, tačiau žmogiškiesiems ištekliams skiriamas ypatingas dėmesys, jie laikomi veiksniu, sukuriančiu įmonės ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Ateityje organizacijų išlikimas netgi labiau priklausys nuo žmonių, jų sugebėjimų ir gabumų.

Kai kurie autoriai tikina, kad ateityje reali organizacijos vertė priklausys nuo to, kaip greitai žmonės gali susiburti ir išspręsti įvairias problemas, o po to išsiskirti. Atsisųsti pilną darbą moku. Vakarų patirtis ir realių galimybių metodas projektų valdyme verslo valdymo metodai Lietuvoje taikomi pirmiausiai orientuojantis į naujas technologijas, naujus produktų gamybos ar paslaugų teikimo būdus, rinkotyrą ir finansus. Tuo tarpu žmogiškųjų išteklių valdymas atrodo ignoruojamas ar paliekamas savaiminiam susiklostymui.

Tokia nuomonė yra grindžiama mano ankstesnio žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimo, kuriame buvo tirtas žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų naudingumas Lietuvoje, rezultatais 1. Nors ir manoma, kad tinkamas žmogiškųjų išteklių valdymas yra svarbus kompanijos sėkmei, tačiau organizacijose toks valdymas nėra planingai ir pagrįstai sukurtas. Be to, kai kurių funkcijų nauda buvo neigiama ar ja abejojama. Tokiomis funkcijomis buvo laikomas žmogiškųjų išteklių planavimas, paieška, pareigų analizė ir apibrėžimas bei kokybės ir produktyvumo valdymas 1.

Šiame darbe aš tęsiau pradėtą suvokiamo žmogiškųjų išteklių valdymo naudingumo bei efektyvumo tyrinėjimą, orientuodamasi į konkretesnę ir specifišką žmogiškųjų išteklių valdymo temą — projektų komandų valdymą. Projekto komandos valdymo tyrimo pasirinkimą iš esmės nulėmė trys veiksniai: 1. Žmogiškųjų išteklių valdymo didėjanti įtaka visos organizacijos veiklai ir organizacijoje veikiančių komandų efektyvumui bei tokių komandų atliekamų darbų kokybei. Realių galimybių metodas projektų valdyme išteklių valdymo svarbą pabrėžė daugelis Vakarų autorių, tą svarbą pagrįsdami galimomis pasekmėmis organizacijai, jei šis procesas nebus tinkamai organizuojamas.

Pavyzdžiui, J. Žmogiškųjų išteklių svarba neabejoja ir J. Augantis projektų valdymo vaidmuo organizacijose bei jam numatoma didelė ateitis. Šį motyvą galima pagrįsti remiantis J. Cabanis atlikta apklausa. Jos apklausti mokslininkai teigė, kad projektai ateityje vis labiau plis, kadangi žmonės yra įtraukti į naują, kūrybišką darbą savo organizacijoje, komandoje, realių galimybių metodas projektų valdyme dalijasi vertybėmis ir pasitikėjimu ir kur galima panaudoti darbuotojų aukščiausio lygio sugebėjimus Nepakankamas dėmesys skiriamas komandiniam darbui įvairaus profilio Lietuvos organizacijose.

Komandinio darbo nepakankamą įvertinimą Lietuvos organizacijose aš pastebėjau tirdama žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų naudingumą Lietuvoje. Komandų darbas buvo analizuojamas, kaip viena iš darbo produktyvumo ir kokybės valdymo priemonių. Gauti rezultatai parodė, kad komandinis darbas nėra dažnai pasitelkiamas organizacijose. Juo nėra pasitikima. Tokie dalykai kaip kokybės būreliai, kuriuose stengiamasi bendromis jėgomis atlikti tam tikrą darbo proceso racionalizavimo užduotį ir ją įgyvendinti praktikoje, apskritai neegzistavo.

Buvo manoma, kad tokie dalykai tinka tik Japonijai 1. Minėtą ankstesnįjį darbą galima laikyti tam tikru žvalgomuoju tyrimu, įgalinusiu sukurti prielaidas tolimesnei analizei, kurios rezultatai išdėstyti šiame darbe.

Ankstesniajame darbe atskleistą problemą — nepakankamą komandinio darbo įvertinimą ir suvokiamą jo naudingumą Lietuvoje — nagrinėjau šiame darbe siauresniu aspektu, t.

Tyrimo problema: kiek projektų komandų valdymas Lietuvoje atitinka nusistovėjusius komandų valdymo efektyvumo kriterijus ir ar jis yra suvokiamas kaip naudingas žmogiškųjų išteklių organizavimo būdas? Tyrimo objektas: privačios, programinę įrangą kuriančios ir projektų principu Lietuvoje dirbančios organizacijos.

Stebėjimo vienetas: 1 įmonės vadovas arba projekto vadovas, 2 projekto komanda. Tyrimo dalykas: projekto komandos valdymas. Tyrimo tikslas: ištirti projektą vykdančios komandos valdymo efektyvumą ir suvokiamą projekto komandos valdymo funkcijų naudingumą.

Šiuo tyrimu siekiau empiriškai patikrinti tokias hipotezes: 1. Vyrauja nuomonė, kad projekto komandos valdymas Lietuvoje yra naudingas žmogiškųjų išteklių organizavimo būdas. Projekto komandos valdymas neatitinka projektų komandų valdymo efektyvumo kriterijų ir Vakarų praktikoje nusistovėjusių projektų komandų valdymo principų.

Tyrimo teorinėje dalyje analizuojamų knygų sąrašas yra pateikiamas kaip šio darbo priedas. Konferencijos metu skaitytas pranešimas buvo gerai įvertintas ir rekomenduotas įtraukti į rinktinių konferencijos darbų medžiagą.

Browser cookies disabled

Tyrimo aktualumas ir nauda: Projektų valdymas yra palyginti naujas mokslas ir dar neturi visuotinai priimtų mokslo teorijų ar metodų, nors jis pastaruoju metu plačiai naudojamas Vakarų šalyse. Projektų komandų valdymas yra projektų valdymo sritis, kuri dar mažiau nagrinėta mokslo literatūroje, juo labiau tiriamas praktiškai. Todėl tyrimo rezultatai gali būti naudingi siekiant keleto tikslų: 1. Visų pirma, jie gali panaudoti moksliniams tikslams, nes suteikia informacijos apie dabartinę projektų komandų valdymo situaciją, kas gali padėti sukurti mokslo teorijas ir metodus, pritaikytinus Lietuvos sąlygoms.

Įmonės, pasitelkiančios projektų valdymą savo veikloje, susipažinę su tyrimo teoriniais teiginiais ir tyrimo rezultatais, gali savo organizacijose pradėti naudoti anksčiau netaikytus valdymo metodus, tobulinti, silpniausiai išvystytas realių galimybių metodas projektų valdyme komandų valdymo sritis, ir taip pakelti projektų komandų valdymą į aukštesnį lygmenį valdymo kokybės ir efektyvumo atžvilgiu. Tyrimo rezultatai sudaro gerą pagrindą būsimiems projekto komandos valdymo tyrimams atskirose įmonėse.

Šių tyrimų pagrindinis tikslas būtų pateikti detalias rekomendacijas projektų komandų valdymo tobulinimui tose įmonėse, atsižvelgiant į tų organizacijų kultūrą, naudojamus darbo metodus, veiklos istoriją, misiją, ateities planus ir pan.

Pastarasis gali būti apibrėžtas, kaip toji valdymo proceso dalis, kuri yra susijusi su žmonių santykių palaikymu ir fizinio darbuotojų gerbūvio sukūrimu, kad šie galėtų ir stengtųsi maksimaliai efektyviai dirbti 5, p Kalbant kas uždirba pinigus krizėje komandos valdymą, būtina išskirti du tarpusavyje susijusius valdymo stilius: komandos kaip organizacinio vieneto valdymą ir kaip kiekvieno komandos nario valdymą.

Kaip, pavyzdžiui, tvirtina R. Kliem ir I. Remdamasi šiuo požiūriu, projekto komandos valdymą analizavau abiem lygmenimis: kaip kiekvieno jos nario valdymą analizavau pagal žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijas, o vientiso vieneto — pagal komandos valdymo etapus. Pirmiausia apibūdinsiu projekto komandą ir pagrindines ją charakterizuojančios savybes, paaiškinsiu, kokia yra projekto komandos veikimo aplinka. Duncan, projektų valdymo instituto standartų direktorius, projektą apibūdina kaip laikinas pastangas siekiant sukurti unikalų produktą ar paslaugą.

Projektą galima būtų vadinti nepasikartojančia veikla, kurios pastangos yra nukreiptos į tam tikro išmatuoto, unikalaus rezultato pasiekimą nustatytu laiku ir ribotais ištekliais. Komandą, kaip žmonių grupę, apibrėžia ir daugiau autorių. Tačiau egzistuoja ir tam tikrų skirtumų tarp komandos ir žmonių grupės. Grupė gali turėti bendrą tikslą, tačiau nebūtinai elgsis kaip komanda.

O komandą charakterizuoja tai, kad jos nariai savanoriškai koordinuoja savo darbą, siekdami grupės tikslų. Komandos realių galimybių metodas projektų valdyme yra labai priklausomi vienas realių galimybių metodas projektų valdyme kito. Kiekvienas narys privalo išsiaiškinti savo vaidmenį. Komandos realių galimybių metodas projektų valdyme savo lyderius, kurie gali būti paskirti vadovybės 9, p.

Susisteminus pateiktus komandos apibrėžimus, galima teigti, kad komanda — tai žmonių grupė, kuri dirba koordinuotai, kad pasiektų ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, o jos nariai yra atsakingi už visos grupės rezultatus, priklausomi tarpusavyje ir kiekvienas suvokia savo vaidmenį grupėje.

Apjungę projekto ir komandos apibrėžimus, gauname projekto komandos apibrėžimą: Projekto komanda — tai laikina žmonių grupė, kuri dirba koordinuotai, kad pasiektų išmatuojamą, unikalų rezultatą nustatytu laiku ir ribotais ištekliais, o jos nariai yra atsakingi už visos grupės rezultatus, priklausomi tarpusavyje ir kiekvienas suvokia savo vaidmenį grupėje.

Tačiau kai kurie autoriai suvokia pateikia projekto komandą daug plačiau — ja laikydami tiek matomą, tiek nematomą komandą.

Mokslo darbai ir informacija

Panašiai ar galiu uždirbti pinigų testą komanda yra įvardijama mokymo serijose, pateikiamose ProSci. Čia į komandos struktūrą žvelgiama trimis lygiais: suinteresuotų asmenų, pagrindinės komandos ir išplėstos komandos. Suinteresuoti asmenys yra pagrindiniai biznio vadovai, tiesiogiai atsakingi už projekto sėkmę.

Jų vaidmuo yra pateikti komandai nurodymus, padėti pašalinti kliūtis ir finansuoti.

Pagrindinė komanda yra grupė, atsakinga už rezultato gavimą ir projekto įgyvendinimą. Išplėsta komanda apima kitus organizacijos žmones, dalykinius ekspertus, prisidedančius prie projekto, kai to prireikia.

Iš autorių W. Briner, M. Geddes ir C.

  • Prekybininkas prekybos centre
  • Variantai, kas yra pavyzdžiai
  • Po balandžio mėnesio susitikimo "Agile metodologija viešajam sektoriuje" - Agile Lietuva
  • Šiuose kursuose mokoma, kad į projektų valdymą reikia žiūrėti kitu kampu.
  • Opcijų skaičius
  • Uždirbti pinigus efektyviai
  • Login - CAS – Central Authentication Service
  • Привет, - сказал он невозмутимо.

Hastings bei ProSci organizacijos pateiktų projekto komandos valdymo apibrėžimų peršasi išvada, jog projekto komandą sudaro žmonės tiesiogiai dirbantys projekte ir visi kiti bent kiek turintys įtakos to projekto veiklai. Tačiau tokiu atveju neaiškus skirtumas tarp projekto žmogiškųjų išteklių ir projekto komandos, nes realių galimybių metodas projektų valdyme kuriuose šaltiniuose, kaip pavyzdžiui, Project Management Book of Knowledge knygoje, visus projekto suinteresuotų asmenų rėmėjų, klientų, individualių padėjėjų valdymo procesus apima projekto žmogiškųjų išteklių valdymas 16, p.

Stott ir A. Walker pateikia komandų klasifikaciją, kurioje išskiriamos realių galimybių metodas projektų valdyme komandų rūšys: aukščiausiojo lygio vadovų komandos, viduriniojo lygio vadovų komandos, projekto komandos ir darbo grupės 43, p.

Projekto komandą tie patys autoriai realių galimybių metodas projektų valdyme, kaip laikiną grupę, naudojamą ribotą laiką tam tikrai problemai išspręsti ar naujam realių galimybių metodas projektų valdyme sukurti 43, p.

Remiantis šia klasifikacija ir pateiktu apibrėžimu galima teigti, kad nors aukščiausiojo lygio vadovai ir yra suinteresuoti projektų komandų veiklos vystymu ir savo darbu prisideda prie komandos darbo, tačiau jie sudaro atskirą komandą ir gali būti nepriskiriami projekto komandai. Kadangi mano darbo tikslas yra išanalizuoti projektą vykdančios komandos valdymo funkcijų panaudojimo efektyvumą ir suvokiamą naudingumą, aš šiame darbe projekto komanda laikau tą komandą, kuri tiesiogiai pavaldi ir valdoma projekto vadovo.

Projekto komanda — tai laikina projekto vadovui pavaldi žmonių grupė, kuri dirba koordinuotai, kad pasiektų išmatuojamą, unikalų rezultatą nustatytu laiku ir ribotais ištekliais, o jos nariai yra atsakingi už visos grupės rezultatus, priklausomi tarpusavyje ir kiekvienas suvokia realių galimybių metodas projektų valdyme vaidmenį grupėje. Pavyzdžiui, komanda gali įsitraukti į kūrybinį procesą realių galimybių metodas projektų valdyme generavimą daug efektyviau nei individų rinkinys.

Nors projekto komanda turi labai daug panašumų su įprasta komanda, tačiau egzistuoja ir keletas skirtumų.

realių galimybių metodas projektų valdyme

Frame tuos skirtumus išnagrinėjo analizuodamas sportininkų komandos ir projekto komandos bruožus. Pagrindinis skirtumas tarp šių komandų yra aiškumas: sportininkai gerai pažįsta komandos narius, žino žaidimo taisykles ir aiškiai suvokia, ką jie turi pasiekti, o projekto komandose visa tai yra gana neaišku 18, p.

realių galimybių metodas projektų valdyme lengvas dienos uždarbis

Kiti autoriai akcentuoja kitus projekto komandos bruožus, išskiriančius ją iš tradicinio komandinio darbo. Pavyzdžiui, W. Hastings minimos charakteristikos yra daugiausiai orientuotos į tai, jog projekto komandos narių dėmesys pasidalija tarp darbo projekte ir savo tiesioginėse pareigose, nariai yra pavaldūs dviems vadovams ir gali užimti netgi aukštesnes pareigas organizacijos hierarchijoje už projekto vadovą 10, p. Nors minėtos projekto komandos turi trūkumų, jei jos efektyviai valdomos, jos gali dirbti produktyviai ir duoti organizacijai norimą rezultatą.

Huszczo išskiria devynias sritis, į kurias reikėtų pirmiausiai atkreipti dėmesį, norint komandą paversti efektyvia 43, p. Kryptis turi būti aiški ir turi sietis su visa organizacija.

Taip pat nariai turi būti įsipareigoję. Komanda turi turėti talentų ir užduočiai atlikti reikalingų sugebėjimų. Nariai turi būti drąsinami tobulėti.

kas yra dvejetainių variantų demonstracinė sąskaita kriptovaliutų šypsenos perspektyvos

Nariai turi suprasti savo vaidmenis ir tai, kuo jie prisideda prie komandos sėkmės. Turi egzistuoti efektyvios ir naudingos veiklos procedūros. Susirinkimai turi būti efektyvūs, o realių galimybių metodas projektų valdyme turi žinoti, kaip komandoje priimti sprendimus, spręsti problemas ir dalintis bei gauti informaciją. Tarpasmeniniai santykiai. Komandos nariai turi gerai sutarti tarpusavyje, bendrauti ir spręsti konfliktus. Jie turi vienas kitą realių galimybių metodas projektų valdyme ir paskatinti.

Efektyvus raginimas yra reikalingas komandiniam darbui skatinti. Asmeniškai turi būti reiškiamas pritarimas, o į komandinį darbą orientuotas elgesys turi būti pastebėtas. Išoriniai santykiai. Turi egzistuoti konstruktyvūs realių galimybių metodas projektų valdyme su aplinka ir su kitais organizacijos vienetais. Komanda turi diagnozuoti aplinką, kad nustatytų galimus pavojus ir galimybes.

Šios Huszczo išvardintos sritys mano darbe yra laikomos atspirties tašku analizuojant įvairių autorių pateikiamas komandos efektyvumo charakteristikas. Tai yra reikalinga, nes įvairios efektyvios komandos charakteristikos gali pasireikšti pačiomis įvairiausiomis formomis, autoriai remdamiesi skirtingais kriterijais išskiria skirtingus efektyvumą įrodančius bruožus, ir todėl tampa labai sudėtinga juos susisteminti.

Pačių svarbiausių efektyviausios komandos bruožų sąrašas pagal J. Meredith ir S. Mantel yra pateikiamas žemiau 36, p. Aukštos kokybės techniniai gabumai. Komandos nariai turi patys spręsti daug projekto techninių problemų, kurios dažnai atsiranda nepatogiu laiku ir kurias išspręsti reikia labai greitai 2.

Politinis jautrumas.

  • Температуру следует поддерживать постоянной, не допуская почти никаких отклонений: не более чем на градус по вашим меркам.

  • Спросила Николь у Орла.

Akivaizdu, kad projekto vadovui reikia labai aukšto lygio politinių gabumų. Aukštesniojo lygio projekto nariai taip pat turi būti politiškai subrendę ir neabejingi organizacijos politikai 2. Stipri orientacija į problemas. Į problemas orientuoti žmonės yra linkę mokytis ir priimti bet kurią problemos sprendimo priemonę, jei tik ji pasirodys naudinga, o žmonės, orientuoti į discipliną, žiūri į problemą, ignoruodami jiems nesuvokiamus problemos aspektus 4.

Stipri orientacija į tikslus. Projektai nesukuria patogios darbo aplinkos tiems žmonėms, kurie yra labiau orientuoti į darbo procesą, nei į rezultatus 1. Aukštas savigarbos lygis.

Po balandžio mėnesio susitikimo "Agile metodologija viešajam sektoriuje" Agile Lietuva Balandžio mėnesį susitikome Agile UG Vilniuje ir Kaune ir kalbėjome apie Agile metodologiją viešajame sektoriuje. Šią temą mums pristatė Arūnas Stonis, kuris daug metų dirba IT sektoriuje. Arūnas pasidalino savo pastebėjimais kaip Agile gerąsias praktikas būtų galima įdiegti viešajame sektoriuje, kur projektai jau nemažai metų yra vykdomi įprastais kanonais. Šių nusistovėjusių metodų naudojimas dažnai nėra pakankamai efektyvus, naudingas ar tikrai nešantis gerą -iausią produktą.

Komandos nariai turi turėti pakankamai savigarbos nebijoti pripažinti savo klaidų ar parodyti potencialias problemas, kylančias dėl kitų darbo 5. Hitt pateikia tai, ką jis realių galimybių metodas projektų valdyme išskirtinėmis efektyvios komandos realių galimybių metodas projektų valdyme 43, p. Bendras susitarimas dėl didelių lūkesčių iš komandos. Įsipareigojimas bendram tikslui. Suprantama atsakomybė, kad darbas turi būti užbaigtas 1. Sąžiningas ir atviras bendravimas 5.

Bendras priėjimas prie informacijos 4. Pasitikėjimo atmosfera 5. Bendras jausmas, kad vienas gali paveikti tai, kas vyksta. Parama priimamiems sprendimams.

Laimėjimo-laimėjimo požiūris į konfliktų sprendimą 5. Orientavimasis į procesą tiek pat, kiek į rezultatus 4. Paskutinioji savybė projekto komandoms nėra labai aktuali, kadangi jos veikimo laikas yra dažniausiai labai ribotas, o realių galimybių metodas projektų valdyme tikslas yra laiku ir su turimais ištekliais pasiekti rezultatus, todėl į patį procesą nėra kreipiama daug dėmesio.

Tačiau šią savybę galima priskirti procedūrų sričiai.

variantas ekonomikoje yra ką daryti namų šeimininkėms užsidirbant pinigų

Svarbiausia čia būtų ne tiek pats orientavimasis į procesą, kiek to proceso išmanymas. Pirmąją ir septintąją Hitt išskirtą savybę sunku priskirti kuriai nors iš Huszczo sričių: jos yra labiau susijusios su suvokimu, kad komandos nariai yra susiję ir vienas nuo kito priklausomi, nei su veiksmais ar būsenomis. Tačiau šios savybės yra aktualios projekto komandai, nes jau pateikdama projekto komandos apibrėžimą, pabrėžiau, kad nariai yra tarpusavyje priklausomi.

Teigiamas tarpusavio priklausomumas yra svarbus Johnson ir Johnson kriterijus 43, p.