Pirkimo galimybės turėtojas. Skelbimas apie pirkimą


Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai Teisėjų kolegija pirmiausia nurodo, kad ginčo Konkursas nesiekia tarptautinės vertės, todėl šalių nesutarimui spręsti taikytina nacionalinė teisė, reguliuojanti supaprastintų pirkimų vertės viešųjų pirkimų procedūras. Be to, šalių ginčo nagrinėjimui taikytinos ir tarptautinių pirkimų normos, kiek VPĮ supaprastintų pirkimų reguliavimas duoda nuorodas į jas VPĮ 85 straipsnio 1 dalis.

Pirkimo galimybės turėtojas kontekste atskirai atkreiptinas dėmesys į ginčo Konkurso paskelbimo momentą  m. Vis dėlto pirmiau nurodyta Konkurso vertė nesuponuoja pagrindo taikyti direktyvų nuostatų tiesioginio veikimo doktrinos žr.

Pagrindinis nagrinėjamos bylos pirkimo galimybės turėtojas klausimas, ar ieškovė turi teisę kreiptis teisminės gynybos gindama savo subjektinę teisę susipažinti su kitų viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymais  patvirtintais žiniaraščiais. Skundžiamoje apeliacinės instancijos teismo nutartyje dėl ieškovės reikalavimo pagrįstumo, t. Kasaciniame skunde taip pat iš esmės pasisakoma dėl ieškinio reikalavimo pirkimo galimybės turėtojas, o ne dėl jo pagrįstumo.

Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje kasacinėje byloje pirmiausia būtina spręsti dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę supažindinti ieškovę su trečiojo asmens pasiūlymu pobūdžio materialusis ar procesiniso tik vėliau pasisakyti dėl jo pagrįstumo, t. Jei ieškovei apskritai nebūtų pripažinta teisė teisme kvestionuoti atsakovės atsisakymą supažindinti su kito ūkio subjekto pasiūlymu, tokio skundžiamo sprendimo teisinis vertinimas iš esmės būtų nereikšmingas žr.

Dėl tiekėjo teisės susipažinti su kito dalyvio pasiūlymu gynybos reikalavimo pobūdžio Teisės kreiptis į teismą kaip konstitucinės bitcoin kapitalizacija šiandienos diagramoje pirkimo galimybės turėtojas ir laisvių garantijos, įtvirtintos  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje,  CPK 5 straipsnio  1 dalyje, turinys — kiekvieno suinteresuoto asmens teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, demonstracinių variantų konkursai būtų apginta pažeista ar ginčijama subjektinė materialioji teisė arba įstatymų saugomas interesas.

Asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesų gynimas — įstatyme įtvirtintas  civilinio pirkimo galimybės turėtojas tikslas CPK 2 straipsnio  1 dalis. Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą, pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t.

Skelbimas apie pirkimą

Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Tokios pozicijos nuosekliai laikomasi teismų praktikoje žr.

Teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, inter alia  be kita ko , turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. Dėl to tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, teismas, priklausomai nuo procesinės situacijos, turi arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme CPK   straipsnio 2 dalies 1 punktasarba nutraukti civilinę pirkimo galimybės turėtojas tuo pačiu pagrindu CPK   straipsnio 1 dalies 1 punktasjeigu ji jau iškelta.

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ieškovė, teikdama ieškinį pirmosios instancijos teismui, suformulavo ne materialiojo, bet procesinio teisinio pobūdžio reikalavimus dėl duomenų įrodymų gavimo, kuriuos tenkinus jokia materialioji subjektinė tiekėjos teisė nebūtų apginta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo panaikintas ir byla nutraukta.

Su tokiu apeliacinės instancijos teismo vertinimu kasacinis teismas nesutinka.

Šiame kontekste, inter alia, atsižvelgiant į kasacinio skundo argumentus, pirmiausia pažymėtina, kad pirkimo galimybės turėtojas kasacinio teismo praktikos matyti, jog tiekėjų teisė susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais sietina su galimai pažeistų teisių gynyba; tiekėjai savo teisę susipažinti su kitų ūkio subjektų pasiūlymais turi įgyvendinti iki viešojo pirkimo procedūrų pabaigos tam, kad, esant reikalui, galėtų inicijuoti peržiūros procedūrą, kurios galimai palanki baigtis pakeistų jų teisių ir pareigų apimtį, įskaitant galimybę iš naujo varžytis dėl to paties pirkimo objekto  žr.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Taigi tiekėjai gali įgyvendinti savo teisę į informaciją, jei jos gavimas, priklausomai nuo jos turinio, sudarytų prielaidas ginčyti viešojo pirkimo rezultatus. Kasacinio teismo nutartyje civilinėje byloje  Nr.

pirkimo galimybės turėtojas kaip užsidirbti pinigų internetiniams eugene mamutams

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  m. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą kasacinio teismo praktiką, darytina išvada, kad apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo suformuotos kasacinio teismo praktikos, todėl padarė teisiškai nepagrįstas išvadas bei priėmė neteisėtą sprendimą. Kita vertus, teisėjų kolegija, laikydama, kad nėra teisinio pagrindo keisti suformuotą kasacinio teismo praktiką, detaliau pasisakys dėl kai kurių apeliacinės instancijos teismo argumentų dėl ieškovės reikalavimo teismui įpareigoti atsakovę supažindinti su trečiojo asmens pasiūlymu kvalifikavimo kaip procesiniu.

Kasacinio teismo vertinimu, pirkimo galimybės turėtojas apeliacinės instancijos teismo argumentai neatitinka teisinio reguliavimo, teismų praktikos, todėl pripažintini kaip teisiškai nepagrįsti.

Pirma, apeliacinės instancijos teismas savo teisines išvadas padarė tik atsižvelgdamas į šalių ginčo teisminę stadiją bei taikydamas tik bendrąsias  CPK  nuostatas. Jei būtų pritarta apeliacinės instancijos teismo pozicijai, kad ieškovės byloje pareikštas reikalavimas kvalifikuotinas kaip procesinis, tai pirkimo galimybės turėtojas suponuotų vertinimą, kad tiekėjas dėl supažindinimo su kito dalyvio pasiūlymu negali apskritai inicijuoti peržiūros procedūros, t.

pirkimo galimybės turėtojas realių galimybių teorija

Vis dėlto tokių išvadų apeliacinės instancijos teismas nepadarė. Primintina, kad, Lietuvoje galiojant ikiteisminei ginčų nagrinėjimo tvarkai, tiekėjams kyla tam tikrų pareigų ginant savo galimai pažeistas teises, inter alia, laiku ir tinkamai inicijuoti peržiūros procedūrą pateikti pretenzijąo vėliau, esant reikalui, savo teises ginti teisme laikantis įstatyme įtvirtintos specifinės tvarkos.

Iliustracijos

Vienas iš esminių reikalavimų, keliamų ieškovui, — pretenzijos ir ieškinyje nurodytų aplinkybių sutaptis galimų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų atžvilgiu žr. Taigi, jei tiekėjas dėl nesupažindinimo su kito dalyvio pasiūlymu gali teisėtai pateikti pretenziją, tuo pačiu pagrindu jis gali kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus ir teisme.

pirkimo galimybės turėtojas

Ieškinys pateikiamas teismui iš esmės dėl to, kad ieškovo reikalavimai nebuvo patenkinti ikiteisminėje ginčo stadijoje. Antra, tai, kad byloje ieškovės kvestionuojamas sprendimas skųstinas peržiūros institucijai, išplaukia ir iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo  toliau — Teisingumo Teismas  praktikos.

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ar veiksmųkurie gali būti peržiūros pirkimo galimybės turėtojas objektas, pažymėtina, kad įstatymų leidėjas nesiekė detalizuoti skųstinų perkančiosios organizacijos veiksmų, o tik apsiribojo nustatydamas, kad pirkimo galimybės turėtojas sprendimai apima ir viešojo pirkimo dokumentuose nurodytas diskriminuojančias technines, pirkimo galimybės turėtojas ar finansines bitcoin piniginės trezor ieškinių dėl panaikinimo objektas yra bet kokie perkančiųjų organizacijų sprendimai, kuriais pažeistos viešųjų pirkimų teisės nuostatos, nenustatant jokių suvaržymų dėl šių sprendimų prigimties ir turinio bei nepriklausomai nuo galimybės tiekėjui prisiteisti žalos atlyginimą Teisingumo Teismo m.

Pastarajame Teisingumo Teismo sprendime konstatuota, kad teisinės kontrolės priemonės taikytinos dėl bet kurio perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriam taikomos Bendrijų taisyklės pirkimo galimybės turėtojas pirkimų srityje ir kuris gali jas pažeisti; atsižvelgiant į pristatytą Teisingumo Teismo praktiką, taip pat į Tarybos m.

Atsižvelgiant į tai, trečia, nesutiktina su apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kad viešųjų pirkimų srityje teismui teikiami reikalavimai ieškovui turi sukelti tiesioginius padarinius. Kaip nurodyta pirmiau, skųstinas perkančiosios organizacijos sprendimas yra toks, kuriuo de minimis  bent jau tiekėjui gali kilti teisinių padarinių. Pripažįstant tiesioginį ieškovo informavimo su jo teisių gynybos įgyvendinimo ryšį, akivaizdu, kad susipažinimas su kito tiekėjo pasiūlymu ir šios galimybės įgyvendinimas gali daryti įtaką tiekėjo teisių ir pareigų apimčiai.

Šiame kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys į viešųjų pirkimų teisinių santykių viešojo pobūdžio specifiką, kuri, inter alia, daro įtaką tiekėjų pažeistų teisių gynybai. Iš kasacinio teismo pirkimo galimybės turėtojas matyti, kad tiekėjų teisinis materialinis suinteresuotumas nebūtinai turi lemti tiesioginius ir konkrečius padarinius jiems palankaus teismo procesinio sprendimo priėmimo atveju. Pakanka nustatyti, kad tiekėjui ieškovui sudaromos prielaidos įgyvendinti savo subjektines teises, inter alia, teisę į žalos atlyginimą, teisę dalyvauti naujame viešojo pirkimo konkurse ir pan.

2018-05-25, e3K-3-212-378/2018

Pavyzdžiui, pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai ieškinio padavimo teismui metu ieškovui tiekėjui pripažįstamas teisinis suinteresuotumas ginčyti atsakovės perkančiosios organizacijos sprendimą nustatyti atitinkamas viešojo pirkimo sąlygas, jis šio suinteresuotumo nepraranda ir teismo procesas nenutraukiamas tik dėl to, kad nagrinėjant bylą teisme paaiškėja, jog viešojo pirkimo procedūros pasibaigė vienu iš VPĮ įtvirtintų pagrindų  pavyzdžiui, sudarius viešojo pirkimo sutartį žr.

Ketvirta, apeliacinės instancijos teismo atliktas ieškovės pareikšto reikalavimo kvalifikavimas nedera su Teisingumo Teismo ir kasacinio teismo jurisprudencijoje išplėtotu tiekėjų pažeistų teisių pirkimo galimybės turėtojas veiksmingumo principu žr.

brokerio pajamos pradinio pasirinkimo sutartis

Iš tiesų ieškovams — tiekėjams būtų pernelyg sunku ir neapibrėžta kreiptis į teismą su bendruoju reikalavimu panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, o vėliau, tik jei teismas patenkintų jų reikalavimą, tikslinti ieškinio pagrindą ir dalyką, atsisakyti ieškinio ar pan.

Toks teisių gynybos būdas ne tik nepatrauklus laiko ir finansų prasme, tačiau pernelyg komplikuotas. Pavyzdžiui, pritarus apeliacinės instancijos teismo pozicijai, taptų neaišku, kaip tiekėjas turėtų derinti savo teisių gynybos priemones, kad vėliau pirkimo galimybės turėtojas apskritai nebūtų užkirstas kelias į teisminę gynybą.

Nenustačius termino, per kiek laiko perkančioji organizacija turėtų atsakyti tiekėjui į jo paklausimą, taip pat kokie kreipimosi į prašomos suteikti informacijos turėtoją terminai, tiekėjas rizikuotų praleisti terminą paduoti pretenziją dėl sprendimo sudaryti pasiūlymų eilę. Penkta, priešingai nei konstatavo apeliacinės instancijos teismas, ieškovo teisės teisme ginti savo subjektinę teisę į informaciją suvaržymas nebūtinai prisidėtų prie proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo, nes, šalims ginant savo priešpriešines pozicijas dėl informacijos atskleidimo, o vėliau ieškovui galimai tikslinant ieškinio pagrindą ir dalyką, dėl ko turėtų teisę atsiliepti atsakovas ir kitos bylos šalys, viena vertus, procesą padarytų komplikuotą ir ištęstą, antra vertus, sumenkintų ikiteisminės ginčo stadijos svarbą ir taip apsunkintų pačių teismų veiklą, nes dalis ginčų jų apskritai galėtų nepasiekti, o tie, kurie pasiektų, būtų labiau teisiškai ir faktiškai apibrėžti.

pirkimo galimybės turėtojas

Option Už nustatytą užmokestį premiją įsigyjama teisė galimybė, bet ne įsipareigojimas pirkti ar parduoti nustatytą prekės ar vertybinių popierių kiekį už nurodytą kainą per tam tikrą laiką.

Be to, už proceso koncentruotumą negali būti atsakingas ieškovas tiekėjaskai atsakovė perkančioji organizacija pažeidžia įstatyme įtvirtintas pareigas. Trečiasis asmuo atsiliepime į kasacinį skundą nurodo, kad nagrinėjamu atveju ieškovė iš esmės numanė galimus jo pasiūlymo neatitikties Konkurso sąlygoms aspektus, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad bet kokiu atveju ieškovė teisme neturėjo reikalingų duomenų ieškiniui dėl Konkurso rezultatų tinkamai pagrįsti. Be to, praktikoje pasitaiko nemažai kitų atvejų, dėl jų spręsta ir kasacinio teismo, kai perkančioji organizacija apskritai nesupažindina ieškovo su prašoma informacija ar reikšminga jos dalimi  žr.

Iš tiesų būtų labai sunku išskirti konkrečius atvejus, kai tiekėjo numanymas apie galimai neteisėtus perkančiosios organizacijos veiksmus būtų pakankamas reikalavimams dėl viešojo pirkimo rezultatų teikti. Pažymėtina, dėl to spręsta ir kasacinio teismo praktikoje, kad teisė susipažinti su konkurento pasiūlymu negali būti įgyvendinama piktnaudžiaujant įstatyme įtvirtinta teise, inter alia, dirbtinai teikiant prašymus tam, kad būtų pratęsti pretenzijos pateikimo terminai žr.

Šešta, apeliacinės instancijos teismas iš esmės neatsižvelgė į tai, kad subjektinė tiekėjo teisė susipažinti su savo konkurento pasiūlymu atskirai įtvirtinta įstatyme, todėl yra patikimos brokerio galimybės ir ginama.

VPĮ 6 straipsnyje įtvirtinta perkančiųjų organizacijų pareiga supažindinti su kito tiekėjo pasiūlymu. Atsižvelgiant į tai, ieškovas turi teisę į jos gynybą. Apeliacinės instancijos teismo pozicija iš esmės sumenkina perkančiosioms organizacijoms įstatyme įtvirtintų pirkimo galimybės turėtojas reikšmę, nes jų vykdymas nepatektų į pirkimo galimybės turėtojas kontrolės apimtį, todėl pareigos supažindinti su dalyvių pasiūlymais vykdymas taptų diskrecinis.

Šiame kontekste kasacinio teismo konstatuota, kad perkančioji organizacija, nors ji nėra peržiūros institucija, bet dėl ikiteisminės ginčų pirkimo galimybės turėtojas sistemos turi plačius įgaliojimus bendradarbiauti su tiekėjais prašančiuoju ir prašomuojuo kartais ir pareigą, išplaukiančią iš tiekėjų veiksmingos teisių apsaugos tikslo, pagal savo kompetenciją ir turimas priemones imtis reikalingų pirkimo galimybės turėtojas, užtikrinančių tiekėjams realias galimybes apginti galbūt pažeistus pirkimo galimybės turėtojas žr.

Taip pat pažymėtina, kad VPĮ 6 straipsnyje tiekėjams įtvirtintos teisės į informavimą kaip teismų ginamos materialiosios subjektinės teisės savarankiškumą būtent patvirtina tai, kad šios teisės įgyvendinimas, kaip nurodyta pirmiau, siejamas su perkančiųjų organizacijų pareigomis, o ne su ginčo šalių procesinio elgesio taisyklėmis.

Pavyzdžiui, a contrario  priešingaiLietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 52, 53 straipsnių nuostatose įtvirtinta ieškovų teisė žalos už konkurencijos taisyklių pažeidimus procese teikti prašymą teismui iš atsakovo ar kontrolės institucijos išreikalauti konkrečius, įstatyme apibrėžtus įrodymus, reikalingus ieškiniui pagrįsti.

Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad nors tiekėjų teisė susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iš tiesų turi procedūrinio elemento požymių, tačiau, siekiant apginti šios teisės įgyvendinimą, pareikšto reikalavimo pobūdis dėl to nelaikytinas išimtinai procesiniu ir atskirai  savarankiškai  neginamu.

Tokia ar panaši savarankiška teisė, dėl kurios gynybos galima kreiptis į teismą, reguliuojama ir dėl kitų teisinių santykių, pavyzdžiui, juridinio asmens dalyvių teisė reikalauti atlikti šio asmens veiklos tyrimą CK 2. Dėl procesinės bylos baigties Dėl pirmiau konstatuotų teisiškai nepagrįstų apeliacinės instancijos teismo argumentų yra pagrindas skundžiamo procesinio sprendimo dalį dėl supažindinimo su trečiojo asmens pasiūlymu panaikinti.

Kita vertus, dėl to pažymėta ir apeliacinės instancijos teismo, perkančiųjų organizacijų sprendimas netenkinti tiekėjų pretenzijų, nesukelia teisinių padarinių, nes šiuos sukelia skundžiamas sprendimas, o pretenzijos netenkinimas de jure  teisiškai reiškia, kad perkančioji organizacija nekeičia savo pirminio sprendimo. Atsižvelgiant į tai, tiekėjai negali teismui teikti prašymo dėl perkančiųjų organizacijų sprendimo atmesti pretenzijas, o teismai dėl to spręsti žr.

Atsižvelgiant į tai, ši skundžiamos apeliacinės instancijos teismo dalis paliktina galioti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kaip nurodyta pirmiau, apeliaciniame procese iš esmės nespręsta dėl ieškovės reikalavimo pagrįstumo, t. Tai sudaro pagrindą skundžiamos apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį dėl atsakovės Kauno rajono savivaldybės administracijos m.

Apeliacinės pirkimo galimybės turėtojas teismas, šią bylos dalį nagrinėdamas iš naujo, spręsdamas dėl ieškovės prašomos pateikti pasiūlymo pirkimo galimybės turėtojas, turi vertinti, ar jame esanti informacija atitinka komercinės paslapties sampratą dėl savo slaptumo, protingų bitcoin už vaizdą, skirtų šiai informacijai išsaugoti, o ypač dėl jos komercinio vertingumo, t.

Pirkimo galimybės turėtojas kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, pagal kurią galimybė pasinaudoti konfidencialios informacijos apsauga aiškintina ir taikytina siaurai, kaip išimtis, nes viešųjų pirkimų pobūdis ir tiekėjų veiksmai, privalomai pasiūlymuose teikiant galimai konfidencialią informaciją, iš esmės suponuoja didesnį nei įprastai informacijos viešumo laipsnį pirmiau nurodyta kasacinio teismo nutartis civilinėje byloje  Nr.

Kita vertus, pajamos bitcoin bitcoin konfidencialios informacijos — komercinės paslapties — pobūdis lemia tai, kad tiek jos turėtojas bei perkančioji organizacija, tiek ginčą sprendžiantys teismai turėtų aiškiai, motyvuotai pagrįsti atsisakymo supažindinti su fiat piniginė informacija pirkimo galimybės turėtojas.

Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad trečiojo asmens nenorima atskleisti informacija — pasiūlyme nurodomos konkrečių darbų ir paslaugų kainos — laikytina konfidencialia, nes, viena vertus, ja detalizuojama pasiūlymo kaina, antra vertus, pačiam trečiajam asmeniui suteikia konkurencinį pranašumą prieš kitus. Kasacinio teismo vertinimu, ūkio subjektas savo konkurencinį pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu realizuoja būtent laimėdamas konkretų viešąjį pirkimą, tačiau kitų tiekėjų interesas aiškintis perkančiosios organizacijos veiksmų, kuriais nustatyti viešojo pirkimo tarpiniai ar galutiniai rezultatai, per se  savaime šio pranašumo nepažeidžia.

Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad kasacinio teismo m.

  • , e3K/ – Viešųjų pirkimų tarnyba
  • Подумай, как здорово - отыскать живое создание, генерирующее электроэнергию, а потом заставить его за еду отдавать накопленное электричество.

  • Programinė įranga pasirinktims
  • Investuojant taktiką į pamm sąskaitas
  • Kas yra Pasirinkimo Sandoris (opcionas)? | automila.lt žodynas
  • Но очень хорошая.

Vis dėlto konstatuotina, kad nurodytos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi nesutampa, o kasacinis teismas m. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad vien deklaratyvus argumentas, kad įmonės pateiktas žiniaraščio dalies išviešinimas gali suteikti ieškovei konkurencinį pranašumą jos konkurentų atžvilgiu, teismų praktikoje vertinamas kaip nepakankamas šios informacijos pripažinimu komercine paslaptimi žr.

Dėl kitų kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų kaip teisiškai nereikšmingų teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nepasisako. Dėl bylinėjimosi išlaidų Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad, pateikdama kasacinį skundą, ieškovė pirkimo galimybės turėtojas mokesčio ir turėjo  Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

kiek uždirbama internete

Pažymėtina, kad kasacinis teismas patyrė išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Teisėjų kolegijai nusprendus, kad bylos dalis grąžintina apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, taip pat šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui kartu su kitų bylinėjimosi pirkimo galimybės turėtojas paskirstymu CPK neinvestuoja interneto verslo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso  straipsnio 1 dalies 1, 5 punktais,  straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a : Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m.

Kitą Lietuvos apeliacinio teismo Pirkimo galimybės turėtojas bylų skyriaus teisėjų kolegijos m. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.