Naudodamas galimybes valdyti riziką. Finansinės paslaugos


Lietuvos Standartizacijos departamentas

Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo valdymo organizavimo nuostatuose toliau — Nuostatai nustatyti pagrindiniai naudodamas galimybes valdyti riziką unijų veiklos principai. Jais turi naudodamas galimybes valdyti riziką kredito unija, siekdama užtikrinti, kad vidaus kontrolė ir rizikos vertinimas valdymas kredito unijoje būtų tinkamai organizuoti, veiksmingi ir užtikrintų saugią, stabilią ir patikimą kredito unijos veiklą.

Nuostatai taikomi Lietuvos banko išduotą licenciją turinčioms kredito unijoms, išskyrus Centrinę kredito naudodamas galimybes valdyti naudodamas galimybes valdyti riziką. Nuostatai parengti atsižvelgus į Bazelio bankų priežiūros komiteto išleistus naudodamas galimybes valdyti riziką Vidaus kontrolės sistemų bankinėse organizacijose struktūrą angl.

Framework for internal control systems in banking organisationsKredito rizikos valdymo principus angl. Naudodamas galimybes valdyti riziką for the Management of Credit RiskPatikimą likvidumo valdymo bankinėse organizacijose praktiką angl.

Sound practices for managing liquidity in banking organizationsPatikimą operacinės rizikos valdymo ir priežiūros praktiką angl. Sound practices for the management and supervision of operational risk. Vidaus kontrolė kredito unijoje — tai nuolatinis nenutrūkstamas procesas, turintis užtikrinti: 3. Vidaus kontrolė kredito unijoje turi užtikrinti tinkamos rizikos kontrolės struktūros aplinkos sukūrimą, nustatant rizikos kontrolės procedūras kiekviename kredito unijos valdymo lygmenyje.

Rizikos kontrolės procedūros turi apimti: ataskaitų teikimo kredito unijos stebėtojų tarybai ir valdybai proceso reglamentavimą, kredito unijos struktūrinių padalinių veiklos kontrolės reglamentavimą, kredito unijos turto apsaugą, nustatytų rizikos ir kitų limitų laikymosi bei nuokrypių nuo jų patikrą, teisių atlikti sandorius operacijas suteikimą, duomenų teisingumo patikrą, interesų konfliktų valdymą.

Vidaus kontrolę kredito unijoje turi sudaryti trys kontrolės priemonių rūšys: 5. Suteikti leidimą sudaryti sandorius operacijas gali tik rašytinius įgaliojimus tam atlikti turintys kredito unijos vadovai.

Leidimo sudaryti sandorį operaciją suteikimas turi užtikrinti, kad būtų sudaromi ir vyktų tik kredito unijos vadovų patvirtinti sandoriai operacijos. Leidimo suteikimo procedūros turi būti aprašytos vidaus dokumentuose ir turi apimti konkrečias sąlygas, kuriomis duodami leidimai.

Populiarios Temos

Leidimo sąlygų laikymasis reiškia, kad naudodamas galimybes valdyti riziką veikia pagal nurodymus ir vadovų pasirašytus dokumentus arba teisės aktus; 5. Vienam asmeniui negali būti pavesta kontroliuoti visų pagrindinių sandorio operacijos etapų.

Su sandoriu operacija susijusios pareigos ir atsakomybė paskirstomos keliems asmenims — taip užtikrinama veiksminga tarpusavio patikra ir išlaikoma pareigų bei atsakomybės pusiausvyra. Pagrindinės su sandoriais operacijomis susijusios pareigos — leidimas sudaryti sandorius, sandorių registravimas, jų atlikimas, peržiūra ir patikra.

Atskiriant pareigas įvertinama galima darbuotojų slaptų susitarimų rizika arba rizika, galinti kilti dėl darbuotojų stygiaus. Tokiais atvejais galimai nepakankama vidaus kontrolė kompensuojama kitomis kontrolės priemonėmis, pavyzdžiui, darbuotojų rotacija gali padėti užtikrinti, kad vienas asmuo nebūtų atsakingas už visus sandorio operacijos etapus ilgą laikotarpį; 5. Išteklių prieigos apribojimas sumažina riziką, kad jais naudosis tam naudodamas galimybes valdyti riziką asmenys ir kredito unija patirs nuostolių.

Išteklių ir dokumentų prieigos teisė suteikiama tik įgaliotiesiems asmenims, atsakingiems už išteklių saugojimą ir ar naudojimą. Atskaitingumą už saugojimą įrodo kvitai, inventorizacijos sąrašai arba kiti dokumentai, pagal kuriuos paskiriamas atsakingas asmuo ir užregistruojamas saugomų dalykų perdavimas kitam asmeniui. Prieiga apribojama pagal tai, kiek išteklius pažeidžiamas ir kiek suvokiama nuostolio arba netinkamo naudojimo rizika, todėl ją reikia reguliariai vertinti; 5.

Reikšmingi sandoriai operacijos tikrinami prieš atlikimą ir po jo. Turto inventorizacija ir inventorizavimo duomenų palyginimas su apskaitos duomenimis; 5. Registrai reguliariai sutikrinami su atitinkamais dokumentais; 5. Veiklos rezultatai reguliariai peržiūrimi, lyginami su planuotais, įvertinamas veiklos efektyvumas.

išmokite dvejetainius variantus pajamos už kranus 2020 m

Jeigu peržiūros metu nustatoma, kad faktiniai rezultatai neatitinka nustatytų tikslų arba planų, peržiūrimi tikslams pasiekti įdiegti procesai ir veikla, nustatoma, ar nereikia jų tobulinti.

Veiklos sritys ir procesai reguliariai peržiūrimi siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų galiojančias strategijas, politikas, procedūras arba kitus reikalavimus; 5. Veiklos sritys ir procesai prižiūrimi, kiekvienam darbuotojui aiškiai nurodomos jo pareigos ir atsakomybė, kiekvieno darbuotojo darbas sistemingai peržiūrimas ir patvirtinama, kad darbas vyksta, kaip numatyta.

Kredito unija gali taikyti kitas papildomas vidaus kontrolės priemones, kurios pasirenkamos atsižvelgiant į kredito naudodamas galimybes valdyti riziką veiklos pobūdį. Šios priemonės turi būti aprašytos vidaus dokumentuose ir integruotos į bendrą vidaus kontrolės sistemą.

Kredito unija privalo turėti stebėtojų tarybos nustatytą ir patvirtintą bendrą kredito unijos veiklos ir rizikos valdymo strategiją. Stebėtojų taryba atsakinga už reguliarią jos peržiūrą ir už veiksmingos kredito unijos vidaus kontrolės organizavimą kredito unijoje.

Kredito unijos veiklos ir rizikos valdymo strategija turi būti nukreipta į ilgalaikių tikslų siekimą ir veiklos tęstinumą. Kredito unijos stebėtojų taryba turi pažinti ir išmanyti visas reikšmingas, su kredito unijos veikla susijusias, rizikos rūšis, nustatyti kredito unijai priimtiną rizikos mastą ir užtikrinti, kad kredito unijos valdyba imsis visų reikalingų priemonių, kad ši rizika būtų nustatyta, įvertinta ir kontroliuojama.

Tuo tikslu kredito unijos stebėtojų taryba: 7.

kodėl internetas uždirba pinigus kur skaityti variantą

Kredito unijos valdyba atsakinga, kad būtų įgyvendinta kredito unijos stebėtojų tarybos nustatyta ir patvirtinta bendra veiklos ir rizikos valdymo strategija, kad būtų sukurta, įdiegta ir tobulinama rizikos, su kuria susiduria kredito unija, nustatymo, vertinimo, stebėjimo ir naudodamas galimybes valdyti riziką sistema ir procedūros.

Kredito unijos valdyba tvirtina kredito unijos rizikos valdymą reglamentuojančius dokumentus dokumentąapimančius bendrus ir atskirų rizikų valdymo reglamentavimo klausimus politiką. Tuo tikslu kredito unijos valdyba: 8. Vidaus audito tarnyba: 9. Vidaus audito tarnybos atliekamas rizikos valdymo, kontrolės ir vadovavimo procesų vertinimas negali pakeisti vidaus kontrolės sistemos.

Pasak bendrovės, IT organizacijoms pereinant prie virtualizuotų stalinių kompiuterių naudojimo, administratoriai nutolsta nuo sistemų valdymo naudodamiesi labiau į vartotoją orientuotu valdymo metodu. Kai vartotojai prieis programas ir duomenis keliais įrenginiais, tai savo ruožtu paskatins IT daugiau dėmesio skirti patiems vartotojams, o ne konkretiems naudojamiems įrenginiams. Trumpai tariant, vartotojo teisių valdymas yra galimybė valdyti privilegijas, kuriomis vartotojai vykdo procesus.

Kredito unijos darbuotojai, vykdydami savo pareigas, apie vidaus kontrolės trūkumus, netinkamai valdomą riziką, su kuria susiduria kredito unija, arba pažeidimus turi nedelsdami pranešti kompetentingiems asmenims atitinkamų struktūrinių padalinių vadovams, vidaus audito tarnybai ir arba kredito unijos valdybai.

Apie esminius pažeidimus arba trūkumus keliančius grėsmę kredito unijos veiklos tęstinumui, reputacijai ir pan. Gavę pranešimus apie pažeidimus arba trūkumus, kredito unijos vadovai nedelsdami turi imtis veiksmingų priemonių šiems trūkumams arba pažeidimams pašalinti.

Kredito rizikos vertinimas valdymas kredito unijoje turi būti organizuojamas įdiegiant veiksmingą kredito rizikos valdymo sistemą, kuri apimtų kredito naudodamas galimybes valdyti riziką prisiėmimo ir valdymo reglamentavimą, kredito rizikos limitų sistemą, kitas kredito rizikos valdymo priemones kokie variantai iš tikrųjų uždirba pinigus procedūras, taip pat kredito rizikos knygos mokymui su 0 vidaus kontrolę ir vidaus auditą.

Kredito unijos kredito rizikos valdymo sistema turi apimti: Kredito rizikos valdymo sistema turi būti peržiūrima ne rečiau kaip kartą per metus, prieš tai įvertinus išorės aplinkos ir kitų reikšmingų aplinkybių poveikį kredito unijos kreditavimo veiklai.

Kredito unijos kredito rizikos prisiėmimą ir valdymą reglamentuojantys dokumentai turi atitikti kredito unijos kreditavimo veiklos pobūdį ir sudėtingumą, turi būti suderinti su apdairia skolinimo praktika. Atsižvelgusi į veiklos mastą, kredito unija turi tinkamai reglamentuoti specifinių paskolų naudodamas galimybes valdyti riziką naujoms įmonėms, nekilnojamojo turto plėtros įmonėms projektamsverslo paskolų fiziniams asmenims, paskolų Ūkininkų ūkių registre įregistruotiems ūkiams ir pan.

Turi būti aiškiai apibrėžtos ir dokumentuose aprašytos su kredito rizikos valdymo procesais susijusių testai tarpininkams unijos padalinių ir arba darbuotojų funkcijos, atsakomybė ir tarpusavio bendradarbiavimas.

Kredito rizikos valdymo vertinimo vidaus kontrolės sistema turi būti tokia, kad kredito unija turėtų: Neatitinkantys kreditavimo politikos ir arba kitų kredito rizikos valdymą reglamentuojančių dokumentų sandoriai gali būti patvirtinti tik nurodžius ypatingas priežastis arba aplinkybes, pagrindžiančias minėtų sandorių sudarymo būtinumą.

Kredito unijoje tokie sandoriai turi būti atskirai registruojami. Kredito unija turi užtikrinti, kad būtų nustatyti tarpusavyje susiję paskolų gavėjai ir būtų tinkamai įvertinta jų kredito rizika.

Visais atvejais nepaisant paskolos gavėjo statuso fizinis ar juridinis asmuopaskolos paskirties, paskolos grąžinimo šaltinių paskolos panaudojimo tikslas turi būti visiškai aiškiai suprastas ir atskleistas paskolos gavėjo rizikos vertinimo ir arba sprendimo priėmimo dokumentuose. Taip pat turi būti kontroliuojama, kad paskolos lėšos būti panaudotos pagal numatytą paskirtį išskyrus paskolas iki 50 tūkst.

Lt arba kurių suma ne didesnė kaip 5 proc. Kredito unija turi turėti tinkamą kredito rizikos vertinimo sistemą, kurią naudodama naudodamas galimybes valdyti riziką Prieš suteikiant paskolą nustatyta paskolos gavėjo rizikos grupė turi atspindėti paskolos gavėjo riziką, įvertinus naujai prašomą paskolą.

Didesnės rizikos paskolų gavėjai turi būti priskirti didesnės rizikos grupei, nei mažesnės rizikos paskolų gavėjai. Faktinio rizikos grupių nustatymo teisingumas ir pagrįstumas turi būti bent kartą per metus patikrintas. Atsižvelgiant į paskolos gavėjo statusą fizinis ar juridinis asmuoveiklos pobūdį bei paskolos paskirtį ir struktūrą, vertinant jo riziką nustatant rizikos grupę turi būti pasirinkta tokia kiekybinių ir kokybinių parametrų struktūra, kad būtų kuo objektyviau ir tiksliau įvertinta kredito gavėjų rizika.

Jei vertinant paskolos kur užsidirbti pinigų internete be investicijų tiesiogiai finansinę būklę — gebėjimą mokėti palūkanas ir grąžinti paskolą — remiamasi prognozuojamomis pajamomis, prieš pripažįstant tokias pajamas turi būti įvertinta, ar jos realios, o paskolos gavėjo rizikos grupė, nustatyta remiantis prognozuojamomis pajamomis, negali būti tokia pati arba geresnė, nei analogiško paskolos gavėjo su tokio pat dydžio naudodamas galimybes valdyti riziką pajamomis.

Jei paskolos gavėjui suteiktai paskolai nustatomi neįprastai ilgi grąžinimo ir arba palūkanų mokėjimo terminai, paskolos gavėjas turi būti priskirtas didesnės rizikos grupei. Vertindama juridinių asmenų kredito riziką kredito unija taip pat turi įvertinti: Turi būti nuolat stebima, kaip planuoti rodiklių vykdomi. Jeigu rodikliai būtų nevykdomi, tai turėtų įtakos vertinant paskolos gavėjo finansinę būklę; Turi būti nuolat stebima, kaip investicinis projektas vykdomas.

Jeigu projektas būtų nevykdomas, tai turėtų įtakos vertinant paskolos gavėjo finansinę būklę. Vertindama fizinių asmenų kredito riziką kredito unija, be reikalavimų, nurodytų Atsakingojo skolinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos banko valdybos m.

Vertinant Ūkininkų ūkių registre įregistruotų ūkių kredito riziką, didžiausias dėmesys turi būti skiriamas ūkio pajamoms bei pinigų srautams po ūkio išlaidųliekantiems palūkanoms mokėti ir paskolai grąžinti. Jei paskola suteikiama ne pagrindinei ūkininko veiklai, vertinant riziką turi būti vadovaujamasi Nuostatų Nuostatuose nurodyti reikalavimai paskolų gavėjų finansinės būklės vertinimui taip pat taikomi ir vertinant už paskolas laiduojančių garantuojančių asmenų, išskyrus centrinės valdžios, vietos valdžios ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų, finansinę būklę.

Net ir tuo atveju, kai paskolos grąžinimas visiškai užtikrintas turto įkeitimu arba kitais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais, vertindama paskolos gavėjo riziką kredito unija turi įsitikinti, kad paskolos gavėjui uždirbamų pajamų užteks palūkanoms mokėti ir paskolai grąžinti. Paskolų gavėjų priskyrimas pakartotinis rizikos grupėms turi būti pagrįstas ir suprantamai aprašytas dokumentuose: paskolų gavėjų priskyrimo rizikos grupėms veiksnys turi leisti įvertinti priskyrimo rizikos grupėms tinkamumą.

Suteikdama paskolą kredito unija, atsižvelgusi į paskolos paskirtį, paskolos gavėjo veiklos pobūdį ir specifiką, finansines galimybes ir kitus veiksnius bei aplinkybes, turi nustatyti ekonomiškai pagrįstą paskolos terminą bei grąžinimo grafiką: Kredito unija turėtų vengti teikti paskolas, kurios skirtos perskolinti ir kurių grąžinimas priklauso ne nuo pagrindinių reguliarių paskolos gavėjo pajamų ar finansinės būklės, jeigu tai juridinis asmuo.

Jei tokią paskolą vis dėlto ketinama suteikti, be paskolos gavėjo kredito rizikos vertinimo, turi būti pagal Nuostatų reikalavimus įvertinama naudodamas galimybes valdyti riziką asmens, kuriam buvo perskolintos kredito unijos paskolos lėšos, kredito rizika. Suteikus paskolą, kredito rizika vertinama visu paskolos sutarties galiojimo metu.

ARIJUS ŽAKAS - „Facebook - neišnaudotų galimybių oazė"

Kredito unijoje turi būti įdiegta paskolos gavėjo, laiduotojo, garanto jeigu paskola suteikta juridiniam asmeniui, — ir jos vadovo, akcininkų pateiktų duomenų patikimumo tikrinimo sistema. Duomenys apie paskolos gavėją turi būti tikrinami naudojantis išorinėmis duomenų bazėmis pvz.

dvejetainio pasirinkimo strategijos forumas patikimumo brokerio įvertinimo atradimas

Prieš priimdama sprendimą suteikti pertvarkyti paskolą ir per visą terminą, likusį iki paskolos sutarties galiojimo pabaigos, kredito unija turi gauti pakankamai informacijos, kad galėtų visokeriopai įvertinti prašomos paskolos riziką. Visą informaciją apie paskolos gavėją susijusių asmenų grupę ir jam suteiktas paskolas kredito unija turi kaupti naudodamas galimybes valdyti riziką gavėjo byloje elektroninėje ir arba popierinėje. Atsižvelgiant į paskolos pobūdį, byloje turi būti šie dokumentai: Kredito unijoje turi būti sukurta kreditų rizikos nuolatinės stebėsenos sistema, užtikrinanti, kad rizika bus įvertinta laiku.

Kredito unija turi nuolat stebėti: Kredito unija turi stebėti ir vertinti pavienių paskolų riziką, t. Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį kredito unijos stebėtojų tarybai ir valdybai turi būti teikiamos ataskaitos, kuriose būtų bent jau Nuostatų 38 naudodamas galimybes valdyti riziką nurodyta informacija.

Ši informacija turi būti naudojama priimant sprendimus dėl kredito rizikos valdymo sistemos tobulinimo, planuojant tolesnę veiklą ir pan. Kredito unijoms rekomenduojama taikyti išankstinę rizikos perspėjimo sistemą. Tai turėtų būti priemonių visuma, leidžianti iš anksto nustatyti galimo paskolos gavėjo finansinės būklės pablogėjimo bei finansinių įsipareigojimų kredito unijai nevykdymo požymius ir išvengti galimų neigiamų padarinių.

Kredito unija turi aprašyti ir įdiegti probleminių paskolų identifikavimo ir administravimo procedūras, kuriose būtų numatytas darbas su tokiomis paskolomis, paskolų kokybės peržiūrėjimo reguliarumas, padalinių ir arba atskirų darbuotojų atsakomybė, kitos priemonės ir veiksmai tinkamam tokių paskolų portfelio rizikos valdymui.

Kredito unija, administruodama problemines paskolas, turi bent jau: Jei, paskolos gavėjui susidūrus su finansiniais sunkumais, dėl kurių jis negali tinkamai vykdyti pradinių paskolos sutarties sąlygų, vykdomi paskolos restruktūrizavimo veiksmai, skirti paskolos gavėjo mokumui atkurti ir kredito rizikai sumažinti, tam tikrą laiką kol bus atlikti pakankamai reikšmingi mokėjimai, kurie leistų pagrįstai tikėtis atkurto paskolos gavėjo mokumo po restruktūrizavimo turi būti skiriama daugiau dėmesio paskolos gavėjo stebėsenai.

Jei ieškant sprendimų dėl tolesnių veiksmų su problemine paskola prieinama prie išvados, kad paskolos gavėjo mokumo atkurti nebeįmanoma, nėra jokių kitų galimybių restruktūrizuoti skolą, ir siūloma pradėti skolų išieškojimo procedūrą, sprendimą priimančiam kredito unijos organui turi būti pateikiama aiški ir pasirinkimo planas tokio siūlymo argumentacija.

Kredito unijoje turi būti aiškiai apibrėžta ir kredito unijos dokumentuose aprašyta, kaip kredito unijoje organizuojamas ir kontroliuojamas įkeisto turto vertinimo procesas.

Kredito unijai rekomenduojama laikytis šių taisyklių: Draudimo suma turėtų būti ne mažesnė nei turto rinkos vertė arba paskolos suma. Kredito unija turi užtikrinti, kad, jei paskolos suma viršija tūkst. Lt, įkeičiamo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei nekotiruojamųjų vertybinių popierių rinkos vertė būtų nustatyta išorės turto vertintojo, jam pateikiant turto vertinimo ataskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo kokie dvejetainiai variantai įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Jei paskolos suma neviršija tūkst. Kredito unija turi užtikrinti, kad turto vertinimas būtų atliktas ne seniau kaip prieš 12 mėnesių iki sprendimo suteikti, pertvarkyti paskolą arba kitą įsipareigojimą priėmimo.

Finansinės paslaugos

Jei turto vertinimas atliktas seniau nei prieš 12 mėnesių, tai kredito unija turi pagrįstai įsitikinti, kad nustatyta turto rinkos vertė sprendimo priėmimo metu yra aktuali nesumažėjusi. Jei įkeičiamas turtas yra Ūkininkų ūkių registre įregistruoto ūkio veikloje naudojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kredito unija gali nustatyti maksimalias ploto vieneto vertės ribas, kurių neviršijus skaičiuojama kaip paskolos apskaitinės vertės dalis, tenkanti įkeisto žemės sklypo ploto vienetui turto vertinimo ataskaita neprivalo būti teikiama.

Vertės ribos turi naudodamas galimybes valdyti riziką pagrįstos ekonominiais skaičiavimais ir patvirtintos kredito unijos valdybos bei peržiūrimos ne rečiau kaip laimėti dėl dvejetainių opcionų kas 12 mėn.

Jei nesilaikoma Nuostatų 47—51 punktuose nurodytų reikalavimų, skaičiuojant paskolų vertės sumažėjimą į tokio turto vertę neatsižvelgiama. Likvidumo rizikos vertinimas valdymas kredito unijoje turi būti organizuojamas įdiegiant veiksmingą likvidumo rizikos valdymo sistemą, kuri apimtų likvidumo rizikos prisiėmimo ir valdymo reglamentavimą, likvidumo rizikos vertinimo sistemą, likvidumo rizikos valdymo priemones ir procedūras, teisių į opcionus pardavimas pat likvidumo rizikos valdymo vidaus kontrolę ir vidaus auditą.

Likvidumo rizikos valdymo sistema turi apimti kredito unijos naudodamas galimybes valdyti riziką patvirtintą likvidumo rizikos valdymo dokumentą, kuriame būtų numatyta: Likvidumo rizikos valdymo sistema turi būti peržiūrima ne rečiau kaip kartą per metus, prieš tai įvertinus išorės aplinkos ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos kredito unijos likvidumui.

Turi būti aiškiai apibrėžtos ir dokumentuose aprašytos su likvidumo rizikos valdymo procesais susijusių padalinių ir arba darbuotojų funkcijos, naudodamas galimybes valdyti riziką ir tarpusavio bendradarbiavimas.

Kredito unijos likvidumo rizikos valdymo vertinimo vidaus kontrolės sistema turi būti tokia, naudodamas galimybes valdyti riziką kredito unija turėtų: Vidaus kontrolės sistemoje turi būti palikta galimybė prireikus patikslinti esamus arba pradėti taikyti naujus limitus ir arba kitus apribojimus; Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį kredito unijos stebėtojų tarybai ir valdybai turi būti teikiamos ataskaitos, kuriose būtų apžvelgiama esama likvidumo bei likvidumo rizikos valdymo situacija t.

Ataskaitose turėtų būti: Ne rečiau kaip kartą per ketvirtį kredito unijos valdybai turi būti teikiamos likvidumo rizikos analizės ataskaitos, kuriose būtų informacija apie išorės aplinką, t.

Kredito unija turi numatyti ir kitas ataskaitas, teikiamas kredito unijoje veikiantiems komitetams ir arba atskiriems darbuotojams, susijusiems su likvidumo rizikos prisiėmimu, vertinimu, valdymu ir kontrole. Kredito unijos valdyba turi būti nedelsiant informuojama apie visus vidaus limitų viršijimo atvejus, iškilusias ir suvaldytas rizikas, kylančias grėsmes ir pan.

Likvidumo naudodamas galimybes valdyti riziką valdymo sistema turi atitikti kredito unijos veiklos pobūdį ir sudėtingumą, tačiau joje turi atsispindėti ir būti įvertinti šie aspektai: