Mokesčių grąžinimas už tarpininkų indėlius, Terminuotojo indėlio sutartis privatiems


  • Variantai, kas yra pavyzdžiai
  • automila.lt - Pinigų kaupimo priemonės
  • Taupomasis indėlis — tai fiksuota lėšų suma, saugoma kredito unijoje Jūsų pasirinktą laikotarpį.
  • Jau seniai mokesčių mokėtojai, t.

Terminuotojo indėlio sutartis privatiems Terminuotojo banko indėlio sutartis Luminor Bank AS, registracijos kodasadresas:  Liivalaia 45,Talinas, Estija, duomenys apie juridinį asmenį saugomi Estijos komerciniame registre, Lietuvos Respublikoje veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių,  įmonės kodasregistruotos mokesčių grąžinimas už tarpininkų indėlius adresas  Konstitucijos pr.

Sutarties specialioji dalis detalizuoja Sutarties bendrosios dalies sąlygas konkretaus Indėlininko atžvilgiu. Jei kontekstas nereikalauja ko kito, Sutartyje vartojamos didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes: 1.

Banko sąskaita — Indėlininko vardu Banke atidaryta sąskaita, į kurią grąžinamas Indėlis mokesčių grąžinimas už tarpininkų indėlius mokamos Palūkanos, ir kurios numeris nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.

mokesčių grąžinimas už tarpininkų indėlius

Indėlio sąskaita — Bankui priklausanti sąskaita, kurioje laikomas Indėlis ir kurios numeris nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Indėlio sąskaitoje Indėlininko mokėjimo operacijos nevykdomos.

Terminuotojo indėlio sutartis privatiems

Palūkanos — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio Banko už Indėlį mokamos metinės palūkanos, išreikštos procentais nuo Indėlio sumos. Palūkanų sąskaita — Indėlininko vardu Banke atidaryta sąskaita, į kurią mokamos Palūkanos ir kurios numeris nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Terminuotasis indėlis arba Indėlis — pagal Sutartį Banko iš Indėlininko priimta suma, kurią Bankas įsipareigoja sugrąžinti Indėlininkui bei už ją sumokėti Palūkanas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Kitos sąvokos turi tokias reikšmes, kokios nurodytos Banko Bendrosiose paslaugų teikimo taisyklėse D.

Apie indėlius

Sutartimi Bankas įsipareigoja priimti iš Indėlininko Indėlį ir jį sugrąžinti bei sumokėti Palūkanas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Indėlis įnešamas ir laikomas Indėlio sąskaitoje.

Visos lėšos, esančios Indėlio sąskaitoje, mokesčių grąžinimas už tarpininkų indėlius teise priklauso Bankui, o Indėlininkas šios Sutarties pagrindu turi reikalavimo teisę Bankui dėl Indėlio grąžinimo. Indėlininkas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu turėti Banko sąskaitą. Indėlininkas duoda nurodymą Bankui ir sutinka, kad Bankas, įsigaliojus šiai Sutarčiai, nurašytų Indėlininko pasirinktą Indėlio sumą nuo Indėlininko nurodytos Banko sąskaitos ir pervestų ją į Indėlio sąskaitą.

Bankui užskaičius Indėlį į Indėlio sąskaitą, Indėlis negali būti papildomas.

Pinigų kaupimo priemonės

Bankas turi teisę nepriimti Indėlio ar už priimtą Indėlį neskaičiuoti Palūkanų, jei Bankui pareikalavus Indėlininkas ar tretysis asmuo nepateikia papildomų dokumentų arba duomenų, kurių mokesčių grąžinimas už tarpininkų indėlius yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba juos įgyvendinančias Banko vidaus tvarkas.

Indėlininkas patvirtina, kad jam yra suprantama, jog tais atvejais, kai Indėlis yra laikomas kita valiuta nei Indėlininko gaunamos pajamos, Indėlininkas rizikuoja dėl valiutų kursų svyravimo patirti nuostolių.

Bankas Sutarties galiojimo laikotarpiu, skaičiuojant nuo Indėlio įnešimo į Indėlio sąskaitą dienos iki priešpaskutinės Sutarties galiojimo dienos, moka Indėlininkui Palūkanas, skaičiuojamas nuo faktiškai Indėlio sąskaitoje laikomos Indėlio sumos, bet ne didesnės nei Maksimali indėlio suma. Skaičiuojant Palūkanas kalendorinių metų dienų skaičius prilyginamaso kalendorinio mėnesio dienų skaičius prilyginamas Palūkanos mokamos Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais terminais į Banko sąskaitą, jei Sutartyje nėra nurodyta kitaip.

Nutraukus Sutartį anksčiau nei suėjus terminui, Palūkanos už faktinį Indėlio laikymo terminą nemokamos. Jeigu prieš nutraukiant Sutartį anksčiau termino Indėlininkui buvo išmokėtos Palūkanos, grąžinamo Indėlio suma mažinama išmokėtų Palūkanų suma.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 metų

Jei Sutarties specialiojoje dalyje yra nurodyta automatinio Sutarties pratęsimo sąlyga, suėjus Sutarties specialiojoje dalyje nurodytam Indėlio terminui Sutartis bus automatiškai, be atskiro pranešimo pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nurodytai automatinio pratęsimo Indėlio sumai tokiam pačiam laikotarpiui, kokiam buvo sudaryta, mokesčių grąžinimas už tarpininkų indėlius jei Bankas tokiam terminui indėlių nepriima, pratęsiama artimiausiam terminui, kuriam Bankas priima indėlius.

Indėlininkas Sutarties specialiojoje dalyje turi teisę pasirinkti vieną iš šių automatinio pratęsimo būdų: i Indėlio sumos ir iki Sutarties pratęsimo dienos priskaičiuotų ir neišmokėtų Palūkanų sumai arba ii Indėlio sumai.

ekspertų brokerių reitingas investuok kriptas pagal palūkanas

Sutarties pratęsimo metu Palūkanų dydis bus automatiškai pakeistas į tuo metu tokio tipo indėliams Banko taikomą Palūkanų dydį, nustatytą atsižvelgiant į Indėlio rūšį, terminą, sumą ir valiutą, skelbiamą Banko interneto svetainėje www. Sutarties automatinių pratęsimų skaičius yra neribojamas.

Tavo komentaras

Bankas turi teisę Sutarties automatiškai nepratęsti ir Indėlį grąžinti į bet kurią Indėlininko electrum serveriai atidarytą sąskaitą Banke, jei i suėjus Sutarties terminui Bankas yra priėmęs sprendimą nebepriimti tokios rūšies indėlių arba jei ii Bankas yra gavęs antstolių ar kitų valstybės institucijų reikalavimą nurašyti Indėlininko vardu atidarytose sąskaitose esančias lėšas arba jei iii pratęsus Sutartį Indėlis nebeatitiks tuo metu Banko nustatytų indėlių priėmimo sąlygų minimalios ar Maksimalios indėlio sumos, minimalaus ar maksimalaus indėlio termino ir kitų arba jei iv Indėlininkas miršta ar tampa neveiksnus.

Pasibaigus Sutarties galiojimui ir jos automatiškai nepratęsus arba Indėlininkui pareikalavus grąžinti Indėlį anksčiau termino, Indėlis paskutinę Sutarties galiojimo dieną grąžinamas Indėlininkui į Banko sąskaitą, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

pinigų opciono priemoka bitcoin darymo paslaptis

Indėlininkas neturi teisės atsiimti Indėlį dalimis. Indėlininkas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti Indėlį anksčiau Sutartyje nustatyto termino, tačiau apie tai privalo ne vėliau kaip prieš 7 septynias darbo dienas pranešti Bankui raštu arba atsiųsdamas  internetinės bankininkystės slaptažodžių generatoriaus sudarytu slaptažodžiu arba mobiliuoju parašu patvirtintą Banko nustatytos formos ir turinio pranešimą.

Indėlininkas patvirtina, kad susipažino su pateikta informacija. Indėlininkas Mokesčių grąžinimas už tarpininkų indėlius patvirtina slaptažodžių generatoriaus sudarytu slaptažodžiu arba mobiliuoju parašu.

Internetinės prekybos svetainės be minimalaus indėlio, dažniausiai užduodami...

Internetinėje bankininkystėje sudaryta ir patvirtinta Sutartis turi tokią pačią teisinę galią kaip sutartys, sudarytos raštu. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo internetinės bankininkystės patvirtinimo apie jos sudarymą dienos. Indėlininkui atskiras pranešimas apie Sutarties patvirtinimą iš Banko pusės nesiunčiamas.

Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami Sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiamas pranešimas internetinėje bankininkystėje Indėlininkas siunčiamą pranešimą turi patvirtinti slaptažodžių generatoriaus sudarytu slaptažodžiu arba mobiliuoju parašu.

Įsigaliojus šiai Sutarčiai, Bankas įsipareigoja per 1 vieną darbo dieną patalpinti Banko nustatyto formato elektroninę šios Sutarties duomenų bylą internetinėje bankininkystėje.

Ar įvykus eiliniam bankrotui vėl sužinosime apie stambiųjų ryklių „išdaigas“?

Sutartis galioja iki Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto Indėlio termino imtinainebent yra pratęsiama automatiškai arba nutraukiama anksčiau termino. Indėlininkas įsipareigoja mokėti Bankui už paslaugas Kainyne  Mokesčių grąžinimas už tarpininkų indėlius nurodytus mokesčius.

Sutartis nėra lėšų įnešimo ar išmokėjimo operacijas patvirtinantis dokumentas.

  1. Terminuotojo indėlio sutartis privatiems | Luminor
  2. Prievolė išskaičiuoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį tenka palūkanas išmokantiems asmenims.
  3. Indėliai | Šeimos Kredito Unija

Papildomai prie Sutartyje nurodytų sąlygų, Šalių santykiams pagal šią Sutartį bei visas kitas tarp Banko ir Indėlininko sudarytas sutartis dėl Banko paslaugų teikimo Indėlininkui taip pat taikomos Bendrosios banko paslaugų teikimo taisyklės Dkurios yra neatskiriama sutarčių dalis ir kurių egzempliorius yra mokesčių grąžinimas už tarpininkų indėlius Indėlininkui. Pagal Sutartį atliekamoms mokėjimo operacijoms taip pat taikomos Banko Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos D.

Indėlininkas patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Banko paslaugų teikimo bendrosiomis taisyklėmis DMokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis ir Kainynu D ir yra informuotas, kad šių dokumentų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Banko interneto svetainėje www.